І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Медиамол ООД, ЕИК: 206881444  с адрес : БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Младост, Професор А. Теодоров-Балан, бл. ТЦ РУМ Младост 2, ет. 2 , е администратор на лични данни, които обработваме (събираме, съхраняваме и използваме) по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката на личните Ви данни от Медиамол ООД и правата, които имате във връзка с тази обработка

Определение за лични данни

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Трите имена, ЕГН, постоянен адрес, настоящ адрес, номер на лична карта, дата на издаването й, дата на валидност, банкова сметка, БУЛСТАТ, електронна поща, телефони, данни за здравословното състояние на служителите на Медиамол ООД.

ІІ. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика цели Администраторът:

1. Да бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;

2. Да установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;
3. Да установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
4. Да защитава правата на персонала, клиентите и партньорите;

5. Да бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
6. Да установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);

7. Да бъде защитен при риск от нарушения.

ІІІ. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

1.Обработването се основава на Вашето съгласие;

Под „съгласие“ Медиамол ООД ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

2. Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;

3. Обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Администратора;

4. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

IV. ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ Медиамол ООД ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС:

Обработването на данните се извършва на основание законен интерес и във връзка с сключването, съществуването, изменението и прекратяването на търговски и граждански договори при прилагането и изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за счетоводството, Закан за обещствените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Закона за авторското право и сродните му права и др.

V. ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, включително за:

1. Изготвяне на всякакви документи;

2. За установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, факс, имейл или по всякакъв друг законосъобразен начин;

3. За водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които Администраторът е страна;

4. За обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
5. За изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация;

VІ. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие – „субект на данни”(според терминологията на „Общият регламент за защита на данните” ) имате следните права:

1. Право на пълна информираност и прозрачност за начините, по който се обработват личните ви данни. Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от БНТ.

2. Право на достъп по всяко време до личните си данни;

3. Право на преносимост на личните данни. Имате право да поискате от Медиамол ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

4. Право на коригиране на личните данни, ако те са неточни или непълни. Имате право да поискате от БНТ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

5. Право на изтриване на личните данни, още познато като „правото да бъдеш забравен“. Имате право да поискате от Медиамол ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

a) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

б) Когато сте оттеглил своето съгласие;

в) Когато сте възразил срещу обработването,

г) Когато обработването е незаконосъобразно;

д) Когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

е) Когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Имате право да поискате от Медиамол ООД личните Ви данни да бъдат изтрити с отделно искане, отправено до Администратора;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

а) При упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) За спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

в) По причини в областта на общественото здраве;

г) За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

д) За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6. Право на ограничаване на обработването на личните данни. Имате право да поискате от Медиамол ООД , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

7. Право на възражение срещу обработването и употребата на личните им данни във всеки един момент, в който сметнат за необходимо. Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

8. Право да не бъдете обект на решение, което произлиза от автоматизирано обработване на лични данни или профилиране. По този начин ще бъдете предпазени от евентуални последствия и отговорности, произхождащи от решения, направени без човешка намеса.

9. Имате право на жалба до надзорния орган. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Медиамол ООД , можете да го направите на посочените данни за контакт на Медиамол ООД :

гр. София, ул. „Сан Стефано” № 29

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора;

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.

VІІ. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В тази Политика за защита на личните данни използваме „бисквитки” и основна логика на услугите.

VІІІ. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. Медиамол ООД може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от Медиамол ООД .

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

ІХ. СЪХРАНЯВАНЕ И ПАЗЕНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Медиамол ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Х. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ИМАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Медиамол ООД по Ваше искане е длъжна да ви отговори каква информация съхранява за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

1.Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни.

2. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните

3. Целите на обработването;

4. Правното основание за обработката;

5. Съответните категории лични данни, които се обработват;

6. Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

7. Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

8. Ако обработката се основава на законните интереси на Медиамол ООД или на трета страна, информация за тези интереси.

9. Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

10. Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

11. Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

12. Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

13. Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

14. Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

15. Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

ХІ. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Медиамол ООД има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство).

Всякакви промени в тази Политика за защита на личните данни ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на ревизираната Политика за защита на личните данни. При съществени промени в настоящата Политика за защита на личните данни, водещи до промяна на естеството на обработването или до разширяване на правата ни относно използването на личните данни, които вече сме събрали от Вас, ние ще Ви уведомим и ще Ви предоставим възможност за избор относно бъдещото използване на тези лични данни, съгласно изискванията на приложимото законодателство.


За жалби и сигнали, свързани с личните данни - office@careertv.bg